Broń pneumatyczna - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Strona znajduje się w archiwum.

Pozwolenia na broń- broń pneumatyczna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BRONI PNEUMATYCZNEJ
 
( Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. 52/04 poz. 525 )I. BROŃ PNEUMATYCZNA PODLEGAJĄCA REJESTRACJI :


1.   W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to rażenie celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J ( art.8).
2.   Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni ( art. 13 ).
3.   Kartę rejestracyjną broni pneumatycznej wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby , Komendant Powiatowy Policji, a w przypadku żołnierza zawodowego Komendant Żandarmerii Wojskowej (art.9).
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI BRONI PNEUMATYCZNEJ:
 
1.   Podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży).
2.   2 zdjęcia.
3.   Orzeczenie lekarskie.
4.   Orzeczenie psychologiczne.
5.   Zaświadczenie z Centralnego Rejestru Karnego
6.   Potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 82 zł. na konto Urzędu Miasta Legionowo za wydanie pozwolenia
 
URZĄD MIASTA LEGIONOWA
Nr konta: 6110 5010 1210 00000 5024 10 715
z dopiskiem:
opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną
 
 
III. OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:
 
1.   Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.
2.   Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).
 
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z
Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
ul. Jagiellońska 26 b, 05-120 Legionowo
tel. 0-22 60-48-211
p. Anna Baprawska
 


Osoby zainteresowane uzyskaniem pozwolenia na broń gazową, broń palną, broń myśliwską, broń sportową wszelkie informacje uzyskają w Punkcie Przyjęć Interesantów Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2

Metryczka

Data publikacji 02.06.2009
Data modyfikacji 02.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji - Anna Baprawska
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry