Komendant Powiatowy Policji w Legionowie - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie

mł.insp. Anna Jędrzejewska-Szpak

Kompetencje:

1) planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych:

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo Informacyjnych;

- Zespół Kontroli;

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP;

- Zespół Prezydjalny, Kadr i Szkolenia;

- Zespół Administracyjno-Gospodarczy;

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.


2) wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;

3) sporządza karty opisu stanowisk pracy swoim zastępcom i policjantom nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opisy stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej nadzorowanych komórek organizacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) wyznacza policjantów lub pracowników do koordynowania pracy w zespołach etatowych;

5) może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji, z jednoczesnym wyznaczaniem policjantów odpowiedzialnych za kierowanie tymi zespołami;

6) może upoważniać swojego zastępcę, policjantów bądź pracowników, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;

7) wyznacza na czas nieobecności zastępcy komendanta powiatowego Policji, innego zastępcę komendanta powiatowego Policji lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych, do wykonywania zadań zastępcy komendanta powiatowego Policji;

8) uprawniony jest do podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń, instrukcji lub wytycznych w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej Komendy.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie kieruje jednostką przy pomocy swojego zastępcy oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych.

Metryczka

Data publikacji 08.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry